ТЕЛЕРЕНДГЕН

Овој тип снимање е ексклузивно дизајниран за ортодонтите. Можни се две големини на снимање: ЛАТЕРАЛНИ и ЦЕЛОСНО ЛАТЕРАЛНИ снимки, AP и ШАКА, дозволувајќи му на терапевтот да ја одбере најадекватната снимка прилагодена на потребите

ЛАТЕРАЛНА снимка – специјализирана да одговара за ортодонти и максилофацијални хирурзи
ЦЕЛОСНО ЛАТЕРАЛНА снимка – 30% поширока од претходната и ја покажува окципиталната регија (темето на главата) на пациентот со што овозможува сеопфатна анализа и дијагноза.
PA
Carpus
SMV (Submentovertex)

ЦЕНА:
– латерална 1.200 денари
– AP 1.200 денари
– двете заедно 1.500 денари

ЗАКАЖЕТЕ ДЕНЕС